Arbetsbeskrivning

Bankommittée

Ansvarsområde

  • Golfbanan

Kommitténs uppgifter är sammanfattningsvis följande:

  • Till styrelsen senast 10 september avge verksamhetsplan och budget för kommitténs ansvarsområde under det närmast kommande året.
  • Till styrelsen lämna förslag på förbättringar av golfbanan. Förbättringarna skall gälla både kortsiktigt och långsiktigt.
  • Hålla kontakt med SGF bankonsulent
  • Utarbeta information om aktuella händelser som berör och berört kommittén och i samråd med kansliet anslå denna på klubbens informationstavla, website och sociala medier.
  • Till styrelsen senast 15 februari lämna berättelse vad gäller juniorkommitténs verksamhetsområde föregående år.