Torreby GK Stadgar

Stadgar för Torreby Golfklubb

 

STIFTAD DEN 23 MARS 1961 FASTSTÄLLDA AV ÅRSMÖTET DEN 29 MARS 2015


IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

DEFINITION

 

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

 

MÅL OCH INRIKTNING

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i så väl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla dem som önskar utöva den.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

ÄNDAMÅL

Torreby Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golf på Torreby Golfbana i enlighet med idrottens mål och inriktning.

 

HEMORT

Klubben har sin hemort i Munkedal.

 

 • 1 MEDLEMSKAP

Medlemmarna intages i klubben av styrelsen efter ansökan (som skall vara åtföljd av en av årsmötet fastställd registreringsavgift).

Styrelsen får uppdra åt särskild person att intaga medlem.

Medlemskap får vägras endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till arten av eller syftet med klubbens verksamhet

eller till annan vägande omständighet. Beslut som innebär att medlemskap vägras skall fattas av styrelsen.

Genom beslut på ordinarie årsmöte får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben.

 

 • 2 UTTRÄDE

Medlem som önskar utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den sista december året före utträdet, i annat fall betraktas vederbörande som medlem nästföljande år.

Medlem som inte erlagt stadgade avgifter skall skriftligen anmodas att göra detta inom 30 dagar. Underlåter han att göra detta och har han inte förebringat av styrelsen godtagbart skäl, skall han anses ha utträtt frivilligt ur klubben. Medlem som anmält sitt utträde eller anses ha utträtt frivilligt enligt ovan skall erlägga förfallna avgifter enligt syrelsens bestämmande.

 

 • 3 MEDLEM FÅR UTESLUTAS UR KLUBBEN ENDAST OM MEDLEMMEN
 1. Underlåtit att betala stadgade avgifter till klubben.
 2. Motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål, eller
 3. Uppenbarligen skadat klubbens intressen.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning av medlem får inte avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss, av styrelsen angiven tid – minst 14 dagar – yttra sig i ärendet.

I beslut om uteslutning skall skälen redovisas. Vidare skall anges vad den uteslutne har att iakttaga vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den uteslutne i rekommenderat brev med mottagningsbevis.

För överklagande gäller vad i § 79 P1 och § 80 i riksidrottsförbundets stadgar är föreskrivet.

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får klubben ej kräva den uteslutne på stadgade avgifter.

UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

 • 4 MEDLEM

Medlem har rätt att delta i klubbens angelägenheter vid möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter, skall följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom klubben, har ej rätt till andel i klubbens behållning vid upplösning av klubben.

 

 • 5 MEDLEMSAVGIFTER

Medlem skall betala de avgifter som bestäms av årsmötet och på det sätt och inom den tid styrelsen bestämmer.

Hedersmedlem är befriad från årsavgifter.

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

 

 • 6 MEDLEMSLÅN

För finansiering av klubbens verksamhet har medlem skyldighet att bistå klubben med lån på de villkor och i den omfattning som beslutas av allmänt möte.

Medlem skall erhålla bevis på fullgjord inbetalning av lån.

Då medlem, som fullgjort sådan inbetalning, utträder ur klubben skall befintlig skuld återbetalas så snart styrelsen finner detta kunna ske. Återbetalning skall dock alltid ske inom ett år efter utträdet.

 

 • 7 MEDLEMS DELTAGANDE I TÄVLINGAR

Medlem har rätt att deltaga i klubbens idrottsliga vaksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen.

Om tävlingen eller uppvisningen äger rum utanför Sverige krävs medgivande även från Svenska Golfförbundet.

Är arrangören inte ansluten till SGF, får medlemmen delta endast om SGF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

 • 8 STYRELSEN

Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall – inom ramen för Riksidrottsförbundets, Svenska Golfförbundets

och klubbens stadgar – verka för klubbens framåtskridande samt i alla avseende tillvarataga klubbens intressen.

 1. Tillse att för klubben bindande regler iakttas.
 2. Verkställa av årsmötet eller annat allmänt möte fattade beslut.
 3. Planera, leda och fördela arbetet inom klubben och ansvara för och förvalta klubbens

tillgångar.

 1. Förbereda årsmötet och annat allmänt möte.
 2. Utse erforderliga kommittéer.

 

 • 9 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter.

Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen stadgas i § 9 RF:s stadgar.

 

 • 10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTE

Styrelseledamöter väljs av höstmötet bland klubbens röstberättigade medlemmar för tid som sägs i § 19.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

 

 • 11 FIRMATECKNING

Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de Styrelsen utser.

 

 • 12 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst halva antalet ledamöter så begär.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras.

 

 • 13 STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER

Ordförande är klubbens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete.

Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 

 • ÅLIGGANDEN När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för överordnade och dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler; • verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget; • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben; • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed; • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed; • förbereda årsmöte. Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 

 • 14 RÄKENSKAPSÅR M.M.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från 1 januari – 31 december.

 

 • 15 REVISION

Styrelsen skall avlämna årsredovisning senast 1 månad före årsmötet. Därutöver äger revisorerna ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, när de så önskar.

REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

 • 16 MÖTEN

Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång och ordinarie höstmöte hålls före oktober månads utgång.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.

Kallelse, jämte preliminär föredragningslista och erforderliga handlingar för allmänt möte, översändes till medlemmarna så att de är medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 

 • 17 RÖSTRÄTT

Rösträtt på allmänna möten har medlem, som erlagt till betalning förfallna avgifter och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlemmar.

Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, äger yttranderätt och förslagsrätt.

 

 • 18 BESLUTSFÖRHET

Allmänt möte är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

 

 • 19 FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid årsmötet och/eller höstmötet förekommer följande ärenden:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justeras mötesprotokollet

och vid behov vara rösträknare.

 1. Styrelsens årsredovisning för det sistförflutna verksamhetsåret.
 2. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistförflutna verksamhetsåret.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 4. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för nästkommande år göres på

höstmötet.

 1. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. Val av halva

antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Val av suppleanter i styrelsen för en tid av

ett år.

Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, styrelsen får ej deltaga i detta val.

Val av valnämnd för en tid av ett år varav en medlem som sammankallande. En utses av

styrelsen.

Beslut om val av ombud till GDF-möte.

 1. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 45 dagar

före mötet.

 1. Redogörelse för banan.
 2. Övriga frågor.

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan för mötet.

Samtliga val sker vid höstmötet

 

 • 20 EXTRA MÖTE

Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till extra möte, när den finner att sådant möte behövs.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, samt när det för angivet ändamål begärs av minst 10 % av klubbens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att tillmötesgå begäran om extra möte, får den som krävt mötet kalla till mötet.

Kallelse jämte föredragningslista för extra möte skall vara medlemmarna tillhanda senast 7 dagar före mötet.

Vid extra möte får endast i föredragningslista upptaget ärende avgöras.

Om rösträtt på extra möte och om beslutsförhet vid sådant möte vad som stadgats i § 17 och § 18.

 • EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om 1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran, 2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller 3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. Mallstadgar_GK_20155 Sida 10 Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i § 17, 18 och 23.

 • 21 BESLUT, OMRÖSTNING

Beslut fattas med acklamation (d.v.s. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för de i § 23 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordförande, om han är röstberättigad. Är han ej röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av beslut bekräftas med klubbslag.

 

 • 22 VALNÄMND

Valnämnd skall bestå av sammankallande och två övriga ledamöter.

Valnämnden skall minst 30 dagar före årsmötet till styrelsen ha inkommit med sitt förslag till medlemmar i styrelsen samt revisorer.

 

 • 23 STADGEÄNDRINGAR

För bifall till ändring av dessa stadgar eller till upplösning av klubben krävs beslut av årsmötet eller höstmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

 • 24 UPPLÖSNING

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens behållna tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar, skall omedelbart delges SGF.

 

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

 

9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 2/3 av antalet avgivna röster har gått med på beslutet.

 

 • 25 ÖVRIGT

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SGF:s stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.